Archiv rubriky: Aktuality

Benefiční koncert 11.7. 2020 v 17,00 – kostel Velešice

Jste srdečně zváni na "Benefiční koncert" v kostele ve Velešicích, v sobotu 11.7. 2020 od 17,00 hod.
Průvodním slovem nás provede paní Ester Janečková (pořad "Pošta pro tebe") a těšit se můžete na skvělou hudební produkci.
Po koncertu je připravené občerstvení na hřišti za kostelem (maso, pivo, limo aj.). Výnos koncertu bude použit na nutnou opravu střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Noc kostelů 12. 6. 2020 v kostele sv. Diviše v Chomuticích

Program: 

                                 17:30 – 18:00

  • kostel otevřen k prohlídce
  • příležitost pro osobní ztišení, modlitbu v lodi kostela
  • v sakristii dílna pro děti
  • venku u bočního vchodu do sakristie malé občerstvení a „setkání u kávičky“

18:00 – 18:30

  • koncert pro housle a varhany – Klára a Jan Fajfrovi
  • v sakristii dílna pro děti

18:30 – 19:00 – prohlídka varhan s výkladem

19:00 – 19:30

  • venku u bočního vchodu do sakristie malé občerstvení a „setkání u kávičky“
  • v sakristii dílna pro děti
  • příležitost pro osobní ztišení, modlitbu v lodi kostela

19:30 – 20:00 – komentovaná prohlídka – ikonografie úchvatné nástěnné výzdoby

20:00 – 20:15 – rytmické písně 

20:15 – ztišení, soukromá modlitba, závěrečné požehnání

20:45 – ukončení programu

V neděli 17. 5. 2020 mše svatá v 9.00 i pro 100 věřících.

Drazí,

tuto neděli bude mše svatá normálně v 9.00. Může nás být i 100 lidí…tak to je pro nás dobrá zpráva. Musíme zatím mít roušky a při příchodu a odchodu si dezinfikovat ruce /na stolečku je dezinfekce/. Velmi se omlouvám těm z vás, kteří jste v neděli nemohli do kostela a museli jste zůstat venku nebo jste to vzdali a jeli domů…je mi to líto…ale měl jsem zprávy, že lidé a některé farnosti platili velké pokuty, tak jsem nechtěl riskovat s tím, že jsem si říkal, že to jednu neděli vydržíme…ještě jednou se omlouvám a děkuji za pochopení.

Přijďte tedy, abychom zakusili společenství a prostě to že patříme k sobě….


V neděli 14.6.2020 s Jednou a Toníkem ze Skřivan prožijeme první svaté přijímání. Bude to příležitost si uvědomit, že žijeme ze svátostí a jak je nám Bůh nablízku…

 

Tuto neděli můžeme přispět na pomoc pronásledovaným křesťanům ve světě. Jistě budou prostředky skrze církev dobře rozděleny. Je to den modliteb za pronásledované křesťany.

 

Těším se na vás…

Přeji krásné dny Pavel

 

Neděle modliteb za pronásledované křesťany

 

Křesťané jsou nadále nejpronásledovanější náboženskou skupinou a útlak stále roste. I když většinou vychází z náboženského fundamentalismu, především islámského, tak represe proti křesťanům narůstají i v jiných zemích. Zvláště tragická je situace na Středním východě, v místech počátků křesťanství, kde křesťanským církvím hrozí úplný zánik. Charakter genocidy má pak protikřesťanský teror v Nigérii, kde se křesťané stali lovnou zvěří.

 

Situace náboženských menšin, jako jsou křesťané, je v různých muslimských zemích velmi odlišná. Téměř v žádné zemi s muslimskou většinou není náboženská svoboda realizována. Pod tlak se však dostávají i křesťané na Západě, zejména vlivem agresivního liberalismu a sekularizace.

 

Solidarita s pronásledovanými má biblický základ v Písmu svatém: „Trpí-li jedna část, trpí spolu s ní všechny“ (srov. 1 Kor 12,26), říká svatý Pavel. Je důležité si uvědomit, že v praktické rovině jsme právě my často jedinými, kteří mohou ještě pomoci. Spojme se proto s pronásledovanými křesťany v modlitbě a v konkrétní hmotné pomoci formou dnešní sbírky.Mgr. Pavel Rousek
Karla Tomana 48/2
500 03 Hradec Králové

+420 777 663 140
rousek.pavel@seznam.cz
www.veselefarnosti.cz
 

 

 

Velikonoce jsou….ale úplně jinak

Velikonoce jsou….ale úplně jinak

Vzhledem k mimořádné situaci zde v Chomuticích nejsou mše svaté ani velikonoční obřady. Bude však možnost přijít do kostela, modlit se, přijmout svaté přijímání, přijmout požehnání…  Kostel bude otevřený takto:

Květná neděle             9:00 – 10:30 h

Zelený čtvrtek             15:00 – 17:00 h

Velký pátek                  kostel zavřený

Bílá sobota                  15:00 – 17:00 h

Neděle Vzkříšení         9:00 – 10:30 h

Pondělí velikonoční     kostel zavřený

Doporučuji sledovat Velikonoce v TV NOE z Vatikánu. Uskuteční se přímé přenosy s překladem a komentářem. Je dobře se tak spojit s papežem Františkem a s celou církvi.

9. dubna 2020 – Zelený čtvrtek                                                                     18:00 – mše svatá na Památku Večeře Páně                                                         

10. dubna 2020 – Velký pátek – Památka Umučení  Páně                                    18:00 – liturgie Velkého pátku se zvláštním úmyslem přímluv za nemocné a za ty, kdo se ocitli v mimořádných nesnázích                                                                    21:00 – Křížová cesta na nádvoří Svatopetrské baziliky

11. dubna 2020 – Bílá sobota                                                                                21:00 – Velikonoční vigilie

12. dubna 2020 – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně                                                11:00 – mše svatá, v jejímž závěru udělí papež František požehnání  Urbi et Orbi

 

Přeji vám všem, abyste prožívali svátky v rodinném kruhu a dokázali být vynalézaví, jak je duchovně uspořádat…společnou modlitbou, křížovou cestou, společnou četbou Písma, rozhovorem…

Denně budu na vás myslet při soukromé mši svaté 

                  Pavel Rousek, 777 663140, rousek.pavel@seznam.cz

Závazné rozhodnutí diecézního biskupa

Mše svatá v neděli  15. 3. 2020  v Chomuticích nebude z důvodů Závazného rozhodnutí diecézního biskupa (viz níže).

Otec Rousek v kostele v Chomuticích vždy v neděli od 9:00 h bude k dispozici pro možnost udělení svátosti smíření a podání svatého přijímání.

Na rozhlasové stanici Proglas je nedělní bohoslužba v 9:00 h​

https://www.proglas.cz/

V televizní stanici Noe je nedělní bohoslužba v 10:30 h

http://www.tvnoe.cz

na stánkách https://www.mseonline.cz lze najít i další přenosy mší svatých.

 

 

Závazné rozhodnutí diecézního biskupa

V Hradci Králové dne 12. března 2020

Bratři a sestry v Kristu,

z důvodu rychlého vývoje bezpečnostní situace v souvislosti s vládním vyhlášením stavu nouze, které dnes odpoledne vstoupilo v platnost na celém území České republiky, jsem nucen rozhodnout následovně:

I. Závazná pravidla

1.  Od dnešního odpoledne, čtvrtku 12. března t. r., se až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a ostatních veřejných prostorách na území Královéhradecké diecéze. Výjimkou jsou bohoslužby uvnitř stálých komunit (řeholní společenství), jež nemají povahu veřejných shromáždění.

2.  Kněží budou sloužit Mše svaté soukromě, tedy bez účasti lidu a na úmysly, na které by byly slouženy veřejně.

3.  V případě udělování svátostí jednotlivcům, je povolena účast jen nejužšího rodinného kruhu, do vládou stanoveného maximálního počtu účastníků. Totéž pravidlo nechť je aplikováno i na pohřby.

4.  Technicky zdatnější správci farností mohou zajistit přenosy jimi sloužených bohoslužeb prostřednictvím sociálních sítí či jinak, čímž přispějí k tomu, aby farní společenství bylo alespoň takto shromážděno kolem oltáře svého chrámu. Pokud tak neučiní, farníky vhodně informují o jiných on-line přenosech bohoslužeb, jejichž seznam je k nalezení například zde: https://www.mseonline.cz.

5.  Duchovní správce, spolu s oprávněnými pomocníky zajistí pastorační péči o nemocné. Je třeba dbát mimořádných hygienických opatření a Nejsvětější Svátost podávat jen na ruku.

6.  Správci farností mohou vhodným způsobem zpřístupnit chrámy k individuální modlitbě či adoracím jednotlivých věřících, dbaje na to, aby se v nich najednou neshromažďovalo více než 10 osob;

7.  Kropenky u vstupu do kostelů budou viditelně zakryty, aby do nich nikdo nevkládal ruce.

II. Automatický dispenz

Všem věřícím na území Královéhradecké diecéze uděluji dispenz od povinné účasti na nedělní bohoslužbě s výše uvedeným doporučením sledovat přenos z bohoslužby na dálku, včetně duchovního přijímání, a v rámci možností zapojení se do řetězce modliteb. Za mimořádně přínosnou zde považuji modlitbu Růžence s pokornou prosbou za obrácení, za odpuštění hříchů, a za posilu nemocných a těch, kdo o ně pečují.

Toto rozhodnutí nahrazuje všechna má dřívější rozhodnutí ze dne 10. března 2020, vztahující se na věřící i na duchovní.

Bratři a sestry v Kristu,

všem Vám ze srdce žehnám a svěřuji Vás pod mateřskou ochranu Panny Marie. Děkuji Vám za spolupráci a trpělivost při přijetí uvedených omezení a prosím Vás o další duchovní spojení modlitbou.

V Kristu Váš

 Jan Vokál

biskup královéhradecký

Odkaz

Dne 26. 2. v 17:00 h  v Chomuticích bude sloužena mše sv. s udělováním popelce.

Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na oslavu Velikonoc.

Na Popeleční středu se věřícím na čelo uděluje znamení kříže popelem (= popelec) s formulí: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“ (srov. Gn 3,19), nebo „Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk 1,15). Přijetí popelce je znamením pomíjivosti člověka a odhodlání zříci se zlého jednání (hříchu). Tento symbol je převzatý z biblické tradice. Symbolicky se tak naznačuje stav člověka, který vyznává před Bohem svůj mnohdy špatný život, své nepravosti, své zlé jednání (hřích) a vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit s nadějí, že mu Bůh odpustí.

"Jak důležité je slyšet a přijmout tyto výzvu právě v této naší době!  Jsme omezenými tvory, hříšníky, kteří ustavičně potřebují pokání a obrácení. Soudobý člověk, který deklaruje svou totální nezávislost na Bohu, se stává otrokem sebe samého a často se ocitá v neutěšené izolaci. Výzva k obrácení je proto pobídkou k návratu do náruče Boha, něžného a milosrdného Otce, k důvěrnému odevzdání se Mu." (Benedikt XVI.)

Převzato z https://www.vira.cz/texty/glosar/popelecni-streda-zakladni-informace

Sbírka Svatopetrský haléř 23. 2. 2020

Na neděli 23. února 2020 vyhlašuje Biskupství královéhradecké sbírku Svatopetrský haléř. Sbírka proběhne ve farnostech při nedělních bohoslužbách. Její výtěžek je určen do rukou Svatého otce, který  pak  pomáhá lidem, kteří se ocitli v nouzi. Sbírka se koná každoročně po celém světě v období kolem svátku Stolce sv. Petra, apoštola (22. února), jehož nástupcem je papež.