Archiv rubriky: Aktuality

Závazné rozhodnutí diecézního biskupa

Mše svatá v neděli  15. 3. 2020  v Chomuticích nebude z důvodů Závazného rozhodnutí diecézního biskupa (viz níže).

Otec Rousek v kostele v Chomuticích vždy v neděli od 9:00 h bude k dispozici pro možnost udělení svátosti smíření a podání svatého přijímání.

Na rozhlasové stanici Proglas je nedělní bohoslužba v 9:00 h​

https://www.proglas.cz/

V televizní stanici Noe je nedělní bohoslužba v 10:30 h

http://www.tvnoe.cz

na stánkách https://www.mseonline.cz lze najít i další přenosy mší svatých.

 

 

Závazné rozhodnutí diecézního biskupa

V Hradci Králové dne 12. března 2020

Bratři a sestry v Kristu,

z důvodu rychlého vývoje bezpečnostní situace v souvislosti s vládním vyhlášením stavu nouze, které dnes odpoledne vstoupilo v platnost na celém území České republiky, jsem nucen rozhodnout následovně:

I. Závazná pravidla

1.  Od dnešního odpoledne, čtvrtku 12. března t. r., se až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a ostatních veřejných prostorách na území Královéhradecké diecéze. Výjimkou jsou bohoslužby uvnitř stálých komunit (řeholní společenství), jež nemají povahu veřejných shromáždění.

2.  Kněží budou sloužit Mše svaté soukromě, tedy bez účasti lidu a na úmysly, na které by byly slouženy veřejně.

3.  V případě udělování svátostí jednotlivcům, je povolena účast jen nejužšího rodinného kruhu, do vládou stanoveného maximálního počtu účastníků. Totéž pravidlo nechť je aplikováno i na pohřby.

4.  Technicky zdatnější správci farností mohou zajistit přenosy jimi sloužených bohoslužeb prostřednictvím sociálních sítí či jinak, čímž přispějí k tomu, aby farní společenství bylo alespoň takto shromážděno kolem oltáře svého chrámu. Pokud tak neučiní, farníky vhodně informují o jiných on-line přenosech bohoslužeb, jejichž seznam je k nalezení například zde: https://www.mseonline.cz.

5.  Duchovní správce, spolu s oprávněnými pomocníky zajistí pastorační péči o nemocné. Je třeba dbát mimořádných hygienických opatření a Nejsvětější Svátost podávat jen na ruku.

6.  Správci farností mohou vhodným způsobem zpřístupnit chrámy k individuální modlitbě či adoracím jednotlivých věřících, dbaje na to, aby se v nich najednou neshromažďovalo více než 10 osob;

7.  Kropenky u vstupu do kostelů budou viditelně zakryty, aby do nich nikdo nevkládal ruce.

II. Automatický dispenz

Všem věřícím na území Královéhradecké diecéze uděluji dispenz od povinné účasti na nedělní bohoslužbě s výše uvedeným doporučením sledovat přenos z bohoslužby na dálku, včetně duchovního přijímání, a v rámci možností zapojení se do řetězce modliteb. Za mimořádně přínosnou zde považuji modlitbu Růžence s pokornou prosbou za obrácení, za odpuštění hříchů, a za posilu nemocných a těch, kdo o ně pečují.

Toto rozhodnutí nahrazuje všechna má dřívější rozhodnutí ze dne 10. března 2020, vztahující se na věřící i na duchovní.

Bratři a sestry v Kristu,

všem Vám ze srdce žehnám a svěřuji Vás pod mateřskou ochranu Panny Marie. Děkuji Vám za spolupráci a trpělivost při přijetí uvedených omezení a prosím Vás o další duchovní spojení modlitbou.

V Kristu Váš

 Jan Vokál

biskup královéhradecký

Odkaz

Dne 26. 2. v 17:00 h  v Chomuticích bude sloužena mše sv. s udělováním popelce.

Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na oslavu Velikonoc.

Na Popeleční středu se věřícím na čelo uděluje znamení kříže popelem (= popelec) s formulí: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“ (srov. Gn 3,19), nebo „Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk 1,15). Přijetí popelce je znamením pomíjivosti člověka a odhodlání zříci se zlého jednání (hříchu). Tento symbol je převzatý z biblické tradice. Symbolicky se tak naznačuje stav člověka, který vyznává před Bohem svůj mnohdy špatný život, své nepravosti, své zlé jednání (hřích) a vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit s nadějí, že mu Bůh odpustí.

"Jak důležité je slyšet a přijmout tyto výzvu právě v této naší době!  Jsme omezenými tvory, hříšníky, kteří ustavičně potřebují pokání a obrácení. Soudobý člověk, který deklaruje svou totální nezávislost na Bohu, se stává otrokem sebe samého a často se ocitá v neutěšené izolaci. Výzva k obrácení je proto pobídkou k návratu do náruče Boha, něžného a milosrdného Otce, k důvěrnému odevzdání se Mu." (Benedikt XVI.)

Převzato z https://www.vira.cz/texty/glosar/popelecni-streda-zakladni-informace

Sbírka Svatopetrský haléř 23. 2. 2020

Na neděli 23. února 2020 vyhlašuje Biskupství královéhradecké sbírku Svatopetrský haléř. Sbírka proběhne ve farnostech při nedělních bohoslužbách. Její výtěžek je určen do rukou Svatého otce, který  pak  pomáhá lidem, kteří se ocitli v nouzi. Sbírka se koná každoročně po celém světě v období kolem svátku Stolce sv. Petra, apoštola (22. února), jehož nástupcem je papež.

Slavení Vánoc 2019

Štědrý den – úterý 24. 12. Chomutice 16:00 h

                                           Betlémské světlo – možno odnést s sebou

                                            Vysoké Veselí 24:00 h

Slavnost Narození Ježíše – středa 25. 12. Chomutice 9:00 h

Svátek svatého Štěpána – čtvrtek 26. 12. Chomutice 9:00 h

Svátek Svaté Rodiny  – neděle 29. 12. Chomutice 9:00 h

Slavnost Matky Boží, Panny Marie – středa 1. 1. Chomutice 9:00 h

 

Bohoslužby 1. a 2. listopadu 2019 v Chomuticích

1. 11. 2019 – Slavnost všech svatých

       – mše svatá v kostele sv. Diviše v Chomuticích v 17:00 h.

       – od 16:00 h možnost svátosti smíření

 

2. 11. 2019 – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

      – mše svatá v kostele sv. Diviše v Chomuticích v 17:00 h.

      – od 15:00 h možnost svátosti smíření